Roger Bundschuh und Anselm Reyhle an der TU Berlin

Zwischenkritik am Lehrstuhl Bettina Kraus an der TU Berlin mit den Gastkritikern Roger Bundschuh und Anselm Reyhle.